Dr. Carlos Sluzki - Contact


Carlos E. Sluzki, MD

5302 Sherier Pl. NW
Washington DC 20016
or
3 Elm Street
Stockbridge, MA 01262-1426Cell: (202) 255-0458Email: csluzki@gmu.edu